Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości – Sprzedaż marki

Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna w upadłości KRS: 0000390993 („Krakowski Kredens”), ogłasza pisemny konkurs ofert (z możliwością zarządzenia ustnej aukcji); celem zbycia składników majątku Krakowskiego Kredensu, wchodzących w skład masy upadłości:

 1. marka „Krakowski Kredens”, na którą składają się m.in. znaki towarowe oraz domena internetowa: krakowskikredens.pl., wskazana w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12.2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 2 453 100, 00 zł (w dalszej treści jako „Marka”);
 2. 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000, 00 zł w spółce KRAKOWSKI KREDENS CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000722943, wskazanych w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12.2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwoc e 3 250,00 zł; dalej łącznie jako (,,Udziały 1„);
 3. 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 OOO, 00 zł w spółce KRAKOWSKI KREDENS DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000686335, wskazanych w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12 .2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 3 250,00 zł; dalej łącznie jako (,,Udziały 2„);

Marka, Udziały 1 oraz Udziały 2 łącznie w dalszej treści jako „Przedmiot Sprzedaży
Cena wywoławcza wynosi 2 900 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy i 00/100 złotych) powiększona o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie – niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta (wyłącznie z rachunku bankowego oferenta) na rachunek bankowy masy upadłości nr 17 1910 1048 2116 9951 1638 0001, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. wadium w wysokości 580 000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 01.02.2023 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. VIII GUp 630/21/5”. Zwrot wadium dokonywany jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy oferenta, z którego nastąpiła jego wpłata.
Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz (ul. Grunwaldzka 26/1, 31 524 Kraków) w terminie do dnia 01.02.2023 r. do godziny 16:30. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii notarialnej wpłynie do dnia 01.02.2023 r. do godziny 16:30. Oferta wraz z załącznikami, powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości„, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na do Syndyka Masy Upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości, ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.
Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać:

 • dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e – mail do kontaktu z oferentem;
 • wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;
 • oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od Ceny minimalnej;
 • podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem sporządzonym dla Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu mocodawcy lub w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
 6. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach;
 7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) -jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz (ul. Grunwaldzka 26/1, 31 524 Kraków) o godz. 12:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://alerion.pl/kredens/.

Regulamin konkursu ofert

Załącznik 1 do Regulaminu

Załącznik 2 do Regulaminu

Opis i oszacowanie składników masy upadłości