Komunikat Kuratora nr 14/01/2024 – przyjęcie układu
Data publikacji: 31 stycznia 2024

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatów z dnia 27.11.2023 r. oraz 08.08.2023 r., Kurator uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzorcy Sądowego, zakończona została procedura zbierania głosów w głosowaniu nad układem spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.

W głosowaniu wzięło udział 109 wierzycieli (spośród 158 wierzycieli uprawnionych do głosowania), posiadających łącznie 64.449.322,38 zł wierzytelności. 107 wierzycieli, posiadających łącznie 62.559.164,66 zł wierzytelności, oddało głos „za” układem, co oznacza, za układem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 97,07 % wierzytelności biorących udział w głosowaniu.

Z uwagi na fakt, że w grupach III, IV i VIII żaden z wierzycieli nie wziął udział w głosowaniu, natomiast w grupie V jedyny biorący w głosowaniu wierzyciel oddał głos przeciw układowi – wobec czego w grupach tych nie doszło do zawarcia układu – Nadzorca Sądowy był zobowiązany do oceny, czy doszło do zawarcia układu na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym „Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego”. Jak wskazał Nadzorca Sądowy w sprawozdaniu skierowanym do Sędziego-Komisarza, wnioski płynące z przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela wskazują, że wierzyciele w postępowaniu upadłościowym co do zasady mogliby liczyć na zaspokojenie na poziomie 7,77 %, co oznacza, że układ zapewnia wierzycielom korzystniejsze warunki zaspokojenia.

W konsekwencji Nadzorca Sądowy uznał, że warunek określony w treści art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne został spełniony, a co za tym idzie – że układ został przyjęty.

Nadzorca Sądowy w dniu 30.01.2024 r. przekazał do Sędziego-Komisarza informację o przebiegu i wynikach głosowania.

Dalsza procedura będzie wyglądać następująco:

  • Sędzia-Komisarz, po zapoznaniu się z wynikami do głosowania, jeżeli przychyli się do oceny Nadzorcy Sądowego co do spełnienia warunku określonego w art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, wyda postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu, które zostanie obwieszczone wraz z pouczeniem, że uczestnicy postępowania w terminie tygodniowym od daty jego obwieszczenia mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi,
  • Sąd wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • Sąd będzie weryfikował zgodność układu z prawem oraz to, czy jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, po czym Sąd wyda postanowienie, w którym zatwierdzi układ lub odmówi zatwierdzenia układu,
  • na ww. postanowienie uczestnikom będzie przysługiwało zażalenie.

Czas potrzebny na przeprowadzenie ww. czynności wynosi kilka miesięcy. Wykonanie układu, w tym w szczególności wypłata rat układowych na rzecz wierzycieli, będzie miała miejsce dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu (tj. po przejściu całej opisanej powyżej procedury).

O kolejnych krokach Kurator będzie informował na bieżąco.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!