Prezentacje

Pre-pack. Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji

 

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu. Dzięki temu pre-pack pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania biznesu upadłego i skorzystanie przez inwestora z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabycia mienia upadłego w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń.

Wykorzystanie pre-packu jako skutecznego narzędzia restrukturyzacji upadających przedsiębiorstw jest ścisłą specjalizacją naszej Kancelarii.
Z sukcesem doradzaliśmy już swoim Klientom w pierwszych tego rodzaju postępowaniach w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo syntetyczną prezentację na temat tej instytucji, objaśnienie podstawowych pojęć oraz fragment ustawy – Prawo upadłościowe dotyczący przygotowanej likwidacji.
Zachęcamy do lektury i kontaktu z Kancelarią.

Co to jest Przygotowana likwidacja (pre-pack)?

Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP). Wniosek może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego. Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Sąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, czyli przynajmniej osobę nabywcy oraz zaproponowaną cenę sprzedaży. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby do wniosku dołączać również projekt umowy, który może zatwierdzić Sąd. Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni zawierana jest umowa nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę, którego zatwierdził Sąd.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

Obowiązująca od 01.01.2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym. Jedną z najistotniejszych takich zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest pre-pack, czyli przygotowana likwidacja.

Przygotowana likwidacja jest bardzo atrakcyjną formą restrukturyzacji

Gdyż prowadzi do bardzo szybkiego i bezpiecznego wejścia do upadającej spółki inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo upadłego bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). Pre-pack jest zatem korzystny dla inwestora, a także dla dłużnika (zachowanie przedsiębiorstwa) i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnej upadłości likwidacyjnej.

Doświadczenie Kancelarii

Kancelaria ma już doświadczenie w sporządzaniu wniosków o przygotowaną likwidację, m.in. z sukcesem doradzała w pierwszym tego rodzaju postępowaniu w Polsce, zakończonym już prawomocnym postanowieniem Sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa i podpisaniem umowy jego sprzedaży z inwestorem.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Na czym polega pre-pack?
Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (lub jego znacznej części) jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. Umożliwia to szybką sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa podmiotowi wskazanemu we wniosku nabywcy, za określoną we wniosku cenę. Sprzedaż taka powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w tym przedmiocie.
Czy muszę zgłaszać wniosek o ogłoszenie upadłości, aby sprzedać przedsiębiorstwo w ramach pre-packu?
Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać złożony, aby można było złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli właśnie pre-pack. Nie ma jednak wymogu, aby wnioski te były złożone jednocześnie, ani aby pochodziły od jednego wnioskodawcy.
Ile kosztuje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa?
Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nie podlega odrębnej opłacie sądowej, jednak trzeba mieć świadomość, że do wniosku dołącza się wycenę biegłego sądowego, której koszty trzeba pokryć. Jeżeli jednak wniosek o pre-pack jest składany razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to wniosek taki (o ogłoszenie upadłości) podlega opłacie stałej 1.000 złotych.
Ile trwa rozpoznawanie wniosku o pre-pack?
Z dotychczasowego doświadczenia Kancelarii wynika, że rozpoznawanie wniosku o pre-pack trwa ok. 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku. Termin ten jednak zależy od obłożenia Sądów i indywidualnych właściwości przedsiębiorstwa dłużnika.
Do kiedy muszę zapłacić cenę za nabywane przedsiębiorstwo?
Cena powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy z Syndykiem, który będzie sprzedawał przedsiębiorstwo.
Jakie są wymogi formalne wniosku o pre-pack?

Wniosek o pre-pack powinien zawierać:

– osobę nabywcy przedmiotu pre-packu;

– proponowaną cenę zakupu;

– opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu dokonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sadowych;

– oświadczenie, że sprzedaż nie następuje na rzecz podmiotów powiązanych z dłużnikiem;

Możliwe jest także dołączenie projektu umowy z nabywcą (zamiast tylko osoby i proponowanej ceny).

Czy Syndyk może nie zawrzeć ze mną umowy?
Istnieje ryzyko, że Syndyk będzie oponował przeciwko niektórym postanowieniom umowy, dlatego ze względów praktycznych rekomendowane jest, aby do wniosku o pre-pack dołączać projekt umowy, który następnie zatwierdzi Sąd.
Z kim zawieram umowę sprzedaży przedsiębiorstwa?
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawierana jest w ramach pre-packu z Syndykiem masy upadłości dłużnika, ponieważ jest dokonywana w ramach postępowania upadłościowego.
Czy nabywcą przedmiotu pre-packu może być obcokrajowiec, lub przedsiębiorca zagraniczny?
Tak, ustawa nie ogranicza kręgu potencjalnych inwestorów – nabywców przedsiębiorstwa w ramach pre-packu.
Czy jako podmiot powiązany mogę kupić przedsiębiorstwo w ramach pre-packu?
Tak, ustawa pozwala na nabycie przedmiotu pre-packu również przez podmioty powiązane, jednak w takiej sytuacji cena musi być nie niższa niż cena oszacowania ustalona na podstawie opinii biegłego.
Jestem wierzycielem przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – obawiam się, że moje prawa zostaną naruszone wskutek sprzedaży po zaniżonej cenie – czy mam jakieś środki ochrony prawnej?
Tak, wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa.
Czy jako nabywca ponoszę odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa kupowanego w ramach pre-packu?
Nie. Zgodnie z Prawem upadłościowym nabycie przedsiębiorstwa w ramach pre-packu jest nabyciem egzekucyjnym, czyli wolnym od zobowiązań.