Komunikat nr 12/08/2023 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 8 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”) informuje, że spółka Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji złożyła do akt postępowania układowego propozycje układowe, które przesyłamy w załączeniu.

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, Obligatariusze – w części, w jakiej ich wierzytelności nie są zabezpieczone – zostaną zaspokojeni poprzez:

  1. spłatę kwoty stanowiącej 8,25 % wierzytelności z tytułu należności głównej (kapitału) obligacji, co oznacza, że z każdej obligacji serii L zostanie zapłacona kwota 6,90 zł, natomiast z każdej obligacji serii N – kwota 29,76 zł,
  2. konwersję kwoty stanowiącej 39 % wierzytelności na z tytułu należności głównej (kapitału) obligacji na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.

Spłata nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi postanowienia o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności.

Powyższym zasadom spłaty podlegają wyłącznie wierzytelności w części, w jakiej nie znajdują pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia. Wierzytelności w części, w której są zabezpieczone, nie są objęte układem i będą spłacane na dotychczasowych warunkach.

Kurator zwraca również uwagę, że Dłużnik może na dalszym etapie modyfikować swoje propozycje. Propozycje układowe mogą składać również inne podmioty w postępowaniu. Poinformujemy Państwa, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce.
W ocenie Kuratora, biorąc pod uwagę sytuację Dłużnika, jak również całokształt okoliczności i ich kompleksowa ocena, skłaniają do wniosku, że propozycje te są korzystniejsze dla Obligatariuszy i zapewniają wyższy stopień zaspokojenia wierzytelności niż alternatywny scenariusz w postaci upadłości Dłużnika – który z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje się w przypadku nieprzyjęcia układu.
Ostateczną decyzję co do kierunku głosowania nad układem (tj. o oddaniu głosu „za” lub „przeciw” układowi) Kurator podejmie po złożeniu do akt tzw. „Testu prywatnego wierzyciela”, opinii Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu oraz aktualnych danych finansowych Spółki w okresie poprzedzającym głosowanie nad układem. O decyzji Kuratora zostaniecie Państwo poinformowani – jeżeli nie będą się Państwo z nią zgadzać, będą mieli Państwo możliwość samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem. Przekażemy również instrukcję, jakie czynności należy dokonać, aby było to możliwe.
Oczywiście jesteśmy również otwarci na Państwo stanowisko i uwagi co do złożonych propozycji układowych.
Kurator informuje również, że dalszy tok postępowania będzie wyglądał w sposób następujący:

  1. Sędzia – Komisarz zwoła Zgromadzenie Wierzycieli, na którym zostanie przeprowadzone głosowanie nad układem, bądź też postanowi o przeprowadzeniu głosowania bez zwoływania Zgromadzenia Wierzycieli,
  2. po zakończeniu głosowania Sędzia – Komisarz stwierdzi, czy układ został przyjęty,
  3. w razie nieprzyjęcia układu postępowanie zostanie umorzone,
  4. w razie przyjęcia układu zostanie wyznaczona rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  5. w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu, Dłużnik rozpocznie realizację układu (w tym dokona spłaty Obligatariuszy na opisanych powyżej warunkach).

Cały proces może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy.
Kurator będzie Państwa informował osobnymi komunikatami o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia Wierzycieli lub o głosowaniu z pominięciem zwoływania Zgromadzenia Wierzycieli, jak również o innych istotnych zdarzeniach w toku postępowania.
W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego.

Propozycje układowe z dnia 07.06.2023 r.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!