Komunikat nr 13/11/2023 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 27 listopada 2023

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji z dnia 08.08.2023 r., Kurator informuje, że głosowanie nad układem odbędzie się wyłącznie w formie głosowania pisemnego. Oznacza to, że nie zostanie zwołane Zgromadzenie Wierzycieli, Nadzorca Sądowy głosy wierzycieli będzie zbierał wyłącznie na przesłanych w tym celu do wierzycieli kartach do głosowania.
Obligatariusze (o ile nie wnioskowali wcześniej o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu) nie otrzymują osobnych kart do głosowania – karta ta jest kierowana do Kuratora dla Obligatariuszy, który oddaje głos w imieniu reprezentowanych Obligatariuszy. Kurator informuje, że otrzymał już od Nadzorcy Sądowego kartę do głosowania wraz z dodatkowymi dokumentami – m.in. z Opinią Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu, propozycjami układowymi oraz Aktualizacją Planu Restrukturyzacyjnego wraz z Testem Prywatnego Wierzyciela.
Treść propozycji układowych jest tożsama z zakomunikowaną Państwo w wiadomości z dnia 08.08.2023 r. Oznacza to, że Obligatariusze – w części, w jakiej ich wierzytelności nie są zabezpieczone – zostaną zaspokojeni poprzez:

  1. spłatę kwoty stanowiącej 8,25 % wierzytelności z tytułu należności głównej (kapitału) obligacji, co oznacza, że z każdej obligacji serii L zostanie zapłacona kwota 6,90 zł, natomiast z każdej obligacji serii N – kwota 29,76 zł,
  2. konwersję kwoty stanowiącej 39 % wierzytelności na z tytułu należności głównej (kapitału) obligacji na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.

Spłata nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi postanowienia o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności.
Dla uniknięcia wątpliwości Kurator przypomina, że układem objęte są tylko wierzytelności w części nieznajdującej pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia. Układ oraz restrukturyzacja Państwa wierzytelności nie odnosi się zatem do wierzytelności w części pozaukładowej, która pozostaje niezmieniona. Kurator ma możliwość wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności pozaukładowej układem, jednakże nie zamierza korzystać z tej możliwości z uwagi na brak interesu Obligatariuszy w takim działaniu. Oznacza to, że wierzytelności Obligatariuszy w zakresie, w jakim nie są objęte układem, będą spłacane na dotychczasowych zasadach.
Kurator informuje również, że Nadzorca Sądowy w przygotowanej Opinii o możliwości wykonania układu ocenił propozycje układowe i możliwość wykonania układu jednoznacznie pozytywnie, jednocześnie zaznaczając, że w jego ocenie zaproponowany poziom spłaty wierzycieli jest maksymalnym, jaki Spółka może zaoferować, uwzględniając fakt, że część posiadanych środków jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poziom spłaty dla każdej z grup wierzycieli jest przy tym korzystniejszy niż oczekiwany w przypadku upadłości Dłużnika.
Nadzorca przedstawił również przeprowadzony Test Prywatnego Wierzyciela. Jest to dokument sporządzany w celu ustalenia, czy wierzyciele publicznoprawni zostaną zaspokojeni w drodze układu w stopniu korzystniejszym, niż w przypadku upadłości, co pozwala ustalić, czy w przypadku wykonania układu dojdzie do udzielenia pomocy publicznej. Jakkolwiek Test Prywatnego Wierzyciela dotyczy wyłącznie wierzycieli publicznoprawnych, to analizy i prognozy przeprowadzane na jego potrzeby pozwalają odnieść jego wynik również do sytuacji pozostałych wierzycieli. Z przeprowadzonego testu wynika, że w przypadku upadłości spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji poziom zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy w części objętej układem wyniósłby ok. 7,77 % wierzytelności głównej, a więc byłby niższy niż proponowany na podstawie układu. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że praktyka postępowań upadłościowych – a zwłaszcza długi czas ich trwania – pokazuje, że Obligatariusze mogliby liczyć na odzyskanie środków nie wcześniej niż ok. 2 – 3 lat po momencie ogłoszenia upadłości Spółki. W konsekwencji wyższy poziom spłaty wierzycieli na podstawie układu, a przede wszystkim znacznie szybszy moment wypłaty środków na rzecz Obligatariuszy, przemawia w ocenie Kuratora za oddaniem głosu „za” układem. Kurator przekaże Nadzorcy Sądowemu swój głos w tym tygodniu.
Opisane powyżej dokumenty (tj. m.in. Opinia Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu, Aktualizacja Planu Restrukturyzacyjnego wraz z Testem Prywatnego Wierzyciela, propozycje układowe) zostały opublikowane przez Nadzorcę Sądowego na stronie internetowej https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/kancelaria-medius-s-a/ w zakładce „Głosowanie – materiały dla wierzycieli”.
Jednocześnie Kurator dla Obligatariuszy informuje, że dalsza procedura będzie wyglądać następująco:

  1. po oddaniu głosów przez wierzycieli Nadzorca Sądowy przedstawi Sędziemu – Komisarzowi wyniki głosowania nad propozycjami układowymi,
  2. w razie przyjęcia układu, Sędzia – Komisarz stwierdzi to postanowieniem, które zostanie obwieszczone wraz z pouczeniem, że uczestnicy postępowania w terminie tygodniowym od daty jego obwieszczenia mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi,
  3. Sąd wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  4. Sąd będzie weryfikował zgodność układu z prawem oraz to, czy jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, po czym Sąd wyda postanowienie, w którym zatwierdzi układ lub odmówi zatwierdzenia układu,
  5. na ww. postanowienie uczestnikom będzie przysługiwało zażalenie.

Czas potrzebny na przeprowadzenie ww. czynności wynosi kilka miesięcy. O kolejnych krokach Kurator będzie informował na bieżąco.
W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!