Komunikat nr 3/07/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 10 lipca 2020

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy uprzejmie informuje, iż planuje utworzyć listę mailingową dla Obligatariuszy, którzy chcieliby tą drogą (czyli poprzez wiadomości e-mail) uzyskiwać informacje o aktualnościach w sprawie postępowania układowego spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, a w tym komunikaty Kuratora.
Osoby zainteresowane prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail na adres: medius@alerion.pl, z identyfikacją Obligatariusza (np. poprzez świadectwo depozytowe – skan) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu (wystarczające jest wklejenie treści poniższej zgody do treści e-maila):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jak również zawartych w przesłanych drogą e-mailową dokumentach, a w tym świadectwa depozytowego – przez Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w celu prawidłowej realizacji pełnionej przez Alerion sp. z o.o. funkcji Kuratora dla Obligatariuszy w postępowaniu układowym Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji, a w tym w szczególności w celu weryfikacji stanu posiadania przeze mnie obligacji wyemitowanych przez spółkę Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, oraz w celach legitymujących Obligatariusza, a nadto w celu wysyłki wiadomości e-mail z aktualnościami dotyczącymi postępowania układowego Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji i komunikatami Kuratora dotyczącymi przedmiotowego postępowania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”). Potwierdzam otrzymanie od administratora danych osobowych informacji określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, z którymi się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.”

Kurator dla Obligatariuszy informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków), zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych w związku z wykonywaniem Administratora funkcji Kuratora dla Obligatariuszy w postępowaniu układowym Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie do sygnatury akt: VIII GRu 1/20, zwanym dalej Postępowaniem Restrukturyzacyjnym i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. podanie danych jest niezbędne do uzyskania informacji o toczącym się Postępowaniu Restrukturyzacyjnym w drodze wiadomości e-mail, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uzyskiwanie informacji we wskazany powyżej sposób;
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora jedynie przez okres trwania Postępowania Restrukturyzacyjnego.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!