Komunikat nr 4/07/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 20 lipca 2020

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, iż Nadzorca Sądowy sporządził i złożył plan restrukturyzacyjny Dłużnika do akt postępowania układowego Dłużnika.

Kurator wyjaśnia przy tym, że plan restrukturyzacyjny stanowi obligatoryjny dokument sporządzany przez Nadzorcę Sądowego w ramach postępowania układowego, którego celem jest określenie m.in. przyczyn trudnej sytuacji dłużnika oraz założenia jego restrukturyzacji (jak np. przyszłą strategię prowadzenia przedsiębiorstwa, opis środków restrukturyzacyjnych, prognozowane zyski i straty na kolejne pięć lat). Plan restrukturyzacyjny ma za zadanie dać wierzycielom podstawę do dokonania oceny, czy istnieją realne szanse na uzdrowienie sytuacji Dłużnika, a w konsekwencji – czy przedstawione propozycje układowe są możliwe do zrealizowania.

Kurator zwraca przy tym uwagę, że sam plan restrukturyzacyjny nie precyzuje terminów i wysokości rat spłaty poszczególnych wierzytelności – informacje te zawarte są w propozycjach układowych. Aktualne propozycje układowe Dłużnika Kurator zamieścił na niniejszej stronie internetowej i można je pobrać tutaj. Niewykluczone, że przed terminem Zgromadzenia Wierzycieli zwoływanym w celu głosowania nad układem zostaną złożone konkurencyjne propozycje układowe lub Dłużnik zmodyfikuje obecnie złożone przez siebie propozycje.

Kurator informuje również, iż posiada wgląd do treści planu restrukturyzacyjnego Dłużnika. W przypadku pytań Obligatariuszy dotyczących planu restrukturyzacyjnego prosimy o bezpośredni kontakt z Kuratorem pod adresem: medius@alerion.pl.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!