Komunikat nr 10/05/2021 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 5 maja 2021

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”) przekazuje niniejszym informacje odnoszące się do postępowania zainicjowanego sprzeciwem Kuratora do spisu wierzytelności w zakresie wierzytelności z obligacji serii L i N.

I. Odsetki kapitałowe od obligacji serii N

W złożonym sprzeciwie z dnia 07.12.2020 r. Kurator podniósł, że w jego ocenie sposób wyliczenia odsetek kapitałowych od obligacji serii N był nieprawidłowy, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia w spisie wierzytelności kwoty 114.724,40 zł należnych za tzw. V Okres Odsetkowy.
Pismem z dnia 09.02.2021 r. Dłużnik uznał sprzeciw Kuratora co do kwoty 74.033,60 zł, jednocześnie wskazując, że sposób wyliczenia odsetek kapitałowych przedstawiony przez Kuratora powinien mieć zastosowanie również do tzw. VI Okresu Odsetkowego, w konsekwencji czego w ocenie Dłużnika należy dojść do przekonania, że kwota wierzytelności pominięta w spisie wierzytelności wynosi 74.033,60 zł, tj.:

  • pominięta została kwota 114.724,40 zł należna za tzw. V Okres Odsetkowy,
  • kwota należna za tzw. VI Okres Odsetkowy została ujęta w spisie wierzytelności w wysokości 649.258,07 zł, podczas gdy prawidłowa wysokość wierzytelności za ten okres powinna wynieść 608.567,27 zł.

W ocenie Kuratora stanowisko Dłużnika co do konieczności określenia wysokości odsetek kapitałowych za tzw. VI Okres Odsetkowy zgodnie z zasadami wynikającymi z warunków emisji obligacji tej serii jest prawidłowe. Tym samym uznać należy, że w spisie wierzytelności pominięta została kwota należnych odsetek kapitałowych za V i VI Okres Odsetkowy w łącznej wysokości 74.033,60 zł.

II. Wycena przedmiotów zastawów rejestrowych ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności z obligacji serii L i N

W złożonym sprzeciwie Kurator wskazał na wątpliwości związane z dokonanymi wycenami przedmiotów zastawów rejestrowych ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności z obligacji serii L i N. Po złożeniu sprzeciwu Kurator, Dłużnik oraz Nadzorca Sądowy rozpoczęli działania mające doprowadzić do polubownego osiągnięcia porozumienia w sprawie wyceny przedmiotów zabezpieczeń, co pozwoliłoby na zakończenie postępowania sprzeciwowego.
W trakcie pierwszego spotkania w dniu 26.01.2021 r. Kuratora, Dłużnika, Nadzorcy Sądowego oraz przedstawiciela spółki TSP Wyceny sp. z o.o. (autora wycen przedmiotów zabezpieczeń) (dalej: „TSP”), strony uzgodniły, że TSP przedstawi dodatkowe wyjaśnienia do sporządzonych wycen, odnosząc się do kwestii podniesionych w złożonym sprzeciwie Kuratora. TSP zgodnie z ustaleniami przekazało Kuratorowi dalsze uzasadnienie do wartości przyjętych w wycenach przedmiotów zabezpieczeń serii L i N. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami TSP Kurator doszedł jednak do przekonania, że udzielone wyjaśnienia nie są wystarczające do oceny zasadności przyjęcia znacznie niższej wartości przedmiotów zabezpieczeń wierzytelności obligacji serii N na potrzeby postępowania układowego niż w wycenie sporządzonej na dzień 31.12.2019 r., a weryfikacja sporządzonych wycen powinna zostać przeprowadzona przez niezależny podmiot trzeci mający wiedzę specjalistyczną w wycenach portfeli wierzytelności, wskazany przez Nadzorcę Sądowego. Jednocześnie Kurator po zapoznaniu się z kompetencjami i doświadczeniem podmiotów świadczących tego typu usługi na rynku, przedstawił listę podmiotów, które w ocenie Kuratora wykazują odpowiednie doświadczenie w zakresie wycen portfeli wierzytelności. Z ww. listy podmiotów Nadzorca Sądowy zaproponował podmiot CMT Advisory sp. z o.o. (dalej: „CMT”).
W dniu 29.03.2021 r. Kuratorowi została przekazana Opinia na temat metodyki sporządzania wycen pakietów wierzytelności będących w posiadaniu spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji stanowiących zabezpieczenie obligacji serii L oraz N, sporządzona przez CMT. Ww. opinia potwierdziła poprawność metodyki wyceny pakietów wierzytelności wchodzących w skład portfeli posiadanych przez Dłużnika, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii L i N.
W związku z powyższym w ocenie Kuratora kontynuowanie postępowania sprzeciwowego w powyższym zakresie nie jest uzasadnione. Dalsze prowadzenie postępowania sprzeciwowego oznaczałoby konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym w szczególności rozpoznania wniosku Kuratora o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny wierzytelności dla ustalenia wartości przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii L i N. Doświadczenie prowadzonych postępowań sądowych nakazuje przyjąć, że okres oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłego sądowego może wydłużyć postępowanie o kilka miesięcy, co tym samym wpłynie na wydłużenie postępowania układowego w związku z koniecznością oczekiwania na zatwierdzenie spisu wierzytelności, a co za tym idzie – oddali w czasie ewentualne przyjęcie układu i wypłatę świadczeń przewidzianych układem.
Jednocześnie weryfikacja wycen sporządzonych przez TSP w drodze uzgodnień pozasądowych w ocenie Kuratora pozwoliła na kontrolę poprawności ujęcia w spisie wierzytelności kwot wierzytelności w odniesieniu do określenia części, w jakiej wierzytelności te nie są objęte z mocy prawa układem, co miało na celu ochronę interesu obligatariuszy.
Z uwagi na powyższe Kurator cofnął złożony sprzeciw w części, tj. co do pominięcia w spisie wierzytelności sporządzonym przez Nadzorcę Sądowego z dnia 30.09.2020 r. wierzytelności przysługującej obligatariuszom obligacji serii N w zakresie odsetek kapitałowych od obligacji co do kwoty 40.690,80 zł oraz co do umieszczenia w spisie wierzytelności sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela (obligatariuszy obligacji serii L i N) w głosowaniu nad układem.

Jednocześnie Kurator wniósł o umieszczenie w spisie wierzytelności, w zakresie wierzytelności przysługującej obligatariuszom serii N dodatkowo kwoty 74.033,60 zł tytułem odsetek kapitałowych od obligacji, tj. o wskazanie, że łączna suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi 22.655.977,71 zł, a także o umorzenie postępowania zainicjowanego sprzeciwem Kuratora w pozostałej części.

O dalszym przebiegu postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!