Komunikat nr 7/12/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 30 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej: „PR”), złożył do Sędziego-Komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności w zakresie częściowego pominięcia wierzytelności przysługującej obligatariuszom obligacji serii N, tj. odsetek kapitałowych od obligacji w kwocie 114.724,40 zł oraz co do określenia sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela (obligatariuszy obligacji serii L i N) w głosowaniu nad układem.

W ocenie Kuratora pominięcie wierzytelności w zakresie odsetek kapitałowych od obligacji serii N, wynikało z omyłkowego przyjęcia błędnej wysokości Stopy Bazowej określonej w warunkach emisji i suplemencie do warunków emisji obligacji serii N – wysokości wskaźnika WIBOR 6M. W odniesieniu do piątego okresu odsetkowego (trwającego od 07.03.2020 r. do 07.09.2020 r.) na potrzeby sporządzenia spisu wierzytelności została przyjęta wysokość Stopy Bazowej z dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (tj. z dnia 28.05.2020 r.) w wysokości 0,69 %. Zdaniem Kuratora celem prawidłowego wyliczenia odsetek kapitałowych należnych za piąty okres odsetkowy należało przyjąć wysokość WIBOR 6M z dnia obliczonego zgodnie z warunkami emisji obligacji (tj. z dnia 04.03.2020 r. – trzeciego dnia roboczego przed pierwszym dniem ww. okresu odsetkowego). Wysokość Stopy Bazowej określona w ten sposób powinna wynieść 1,76 %. W konsekwencji przyjęcia wyższej stawki oprocentowania obligacji, suma wierzytelności obligatariuszy serii N ujęta w spisie wierzytelności powinna zostać podwyższona o kwotę 114.724,40 zł – o co zawnioskował Kurator.

W pozostałym zakresie Kurator wniósł sprzeciw co do określenia sumy, według której obliczany będzie głos obligatariuszy serii L i N w głosowaniu nad układem. Stanowi to konsekwencję ustalenia, stosownie do art. 151 ust. 2 PR, w jakiej części wierzytelności te znajdą pokrycie w wartości przedmiotów zabezpieczenia, stanowiących zastawy rejestrowe na portfelach wierzytelności. Wartość ta na potrzeby spisu wierzytelności została ustalona poprzez sporządzenie wycen przedmiotów zastawów rejestrowych sporządzonych na zlecenie Dłużnika.

Kurator wskazuje, że składany sprzeciw nie wynika z przekonania Kuratora o nieprawidłowości sporządzonych na zlecenie Dłużnika wycen przedmiotów zabezpieczenia obligacji serii L i N. Z uwagi jednak na opinie kierowane przez obligatariuszy do Kuratora w związku z – w odczuciu obligatariuszy – zbyt niską wyceną przedmiotów zabezpieczenia, wobec braku możliwości weryfikacji danych, które legły u podstaw sporządzenia wycen, w tym części założeń do wycen, których weryfikacja w oparciu o same raporty z wycen nie jest możliwa, jak również z uwagi na konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny portfeli wierzytelności, w ocenie Kuratora zasadnym jest poddanie przedmiotów zabezpieczenia obiektywnej wycenie przez biegłego sądowego wyznaczonego przez Sąd. Pozwoli to na potwierdzenie wartości przedmiotów zabezpieczeń ujętych w spisie wierzytelności dla obligacji serii L i N, względnie na korektę spisu w tym zakresie zgodnie z ustaleniami biegłego sądowego. Działanie Kuratora w tym zakresie zmierza do zagwarantowania możliwie szerokiej ochrony interesów reprezentowanych obligatariuszy i usunięcia wątpliwości co do faktycznej wartości ustanowionych zabezpieczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!