Rodo

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych DOSTAWCÓW)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych DOSTAWCÓW)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ulicy Eisenberga 11/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 585928.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez https://alerion.pl/kontakt/

KATEGORIE DANYCH:

 • Informacje kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer telefonu, numery rejestrowe jak NIP lub REGON

 • Inne dane konieczne do wykonania umowy, takie jak data urodzenia, dane z faktur i rachunków, dane zamówień i zleceń oraz wszelkie dane konieczne do wykonania umowy.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy, którą zawarliśmy.

 • Wykonania obowiązków prawnych, które ciążą na nas (na przykład obowiązki księgowe i sprawozdawcze).

 • Zarządzania stroną internetową Administratora i analizy danych pozyskanych w na tej stronie

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

 • Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze

 • Zapewnienie wykonania obowiązków względem Pani / Pana w związku z zawartą umową

 • Ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora

 • Uzasadniony interes administratora

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-płacowych, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo wykonać umowę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo ich usunięcia, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika ze stosunku łączącego administratora z dostawcą. Brak podania niezbędnych danych, uniemożliwi wykonanie umowy.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych KLIENTÓW)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych KLIENTÓW)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ulicy Eisenberga 11/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 585928.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez https://alerion.pl/kontakt/

KATEGORIE DANYCH:

 • Informacje kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer telefonu, numery rejestrowe jak NIP lub REGON

 • Inne dane niezbędne do wykonania przez nas umowy. Wskazanie nawet potencjalnych kategorii danych, które mogą być konieczne do wykonania umowy jest niestety bardzo utrudnione. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i każda jest inna. Nie możemy wykluczyć, że konieczne będzie także wskazanie specjalnych kategorii danych, takich jak na przykład dane dotyczące zdrowia.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy, którą zawarliśmy.

 • Wykonania obowiązków prawnych, które ciążą na nas (na przykład obowiązki księgowe i sprawozdawcze).

 • Zarządzania stroną internetową Administratora i analizy danych pozyskanych w na tej stronie

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

 • Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze

 • Zapewnienie wykonania obowiązków względem Pani / Pana w związku z zawartą umową

 • Ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora

W rzadkich sytuacjach możemy poprosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie. Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie.

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, zwłaszcza dotyczących zdrowia, podstawą przetwarzania jest dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń lub wykonanie obowiązków i praw związanych z prawem pracy, zabezpieczeniem społecznym i ochroną socjalną.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-płacowych, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo wykonać umowę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika ze stosunku łączącego administratora z klientem. Brak podania niezbędnych danych, uniemożliwi wykonanie umowy.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ulicy Eisenberga 11/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 585928.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez https://alerion.pl/kontakt/

KATEGORIE DANYCH:

 • Informacje kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer telefonu, numery rejestrowe jak NIP lub REGON

 • Inne dane konieczne w toku postępowania, w którym administrator pełni funkcję syndyka, nadzorcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora lub inne funkcje przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informacje, które administrator przetwarza w czasie różnego rodzaju postępowań zależą od indywidualnej sytuacji. Administrator może przetwarzać nie tylko dane upadłego, ale także na przykład dane jego pracowników a nawet żony i dzieci. Dane te są zbierane wyłącznie na potrzeby postępowań i po ich zakończeniu archiwizowane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Dla lepszego zrozumienia kategorii danych jakie administrator przetwarza, można wskazać, że są to wszelkie dane związane z działalnością stron postępowań, w których występuje administrator.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wszczęcia, prowadzenia i zakończenia różnego rodzaju postępowań, w tym w szczególności postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 • Wykonania innych obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (na przykład obowiązki księgowe i sprawozdawczych)

 • Wykonania orzeczeń, zarządzeń i poleceń właściwych sądów

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

 • Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z postanowień właściwych sądów

 • Ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora

 • Uzasadniony interes administratora

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, zwłaszcza dotyczących zdrowia, podstawą przetwarzania jest dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń lub wykonanie obowiązków i praw związanych z prawem pracy, zabezpieczeniem społecznym i ochroną socjalną. W pewnych przypadkach, administrator może także przetwarzać dane ze względu na ważny interes publiczny. W każdym jednak przypadku, przetwarzanie szczególnych kategorii danych wynika z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-płacowych, biegłym różnych specjalności, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo prowadzić postępowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo ich usunięcia, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Administrator wykonując różnego rodzaju funkcje w postępowaniu jest zobowiązany do przetwarzania danych różnych podmiotów.