Komunikat nr 6/10/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,
Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, iż Nadzorca Sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W załączeniu Kurator publikuje karty ze spisu wierzytelności dla obligacji serii L, Ł oraz N.
Kurator wyjaśnia przy tym, że w spisie wierzytelności nie wskazuje się obligatariuszy z imienia i nazwiska (nazwy). Jako wierzycieli na karcie spisu wskazuje się „obligatariuszy obligacji serii X” jako anonimową grupę, same wierzytelności z tytułu danej serii obligacji są natomiast ujmowane zbiorczo (tj. w kwocie wierzytelności przysługującej łącznie wszystkim obligatariuszom danej serii).
Taki sposób ujmowania wierzytelności obligatariuszy w spisie wierzytelności wynika z wymagań określonych w art. 366 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Komunikat nr 2/07/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A. – Najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami (FAQ)

1. Kiedy doszło do otwarcia postępowania układowego Kancelarii Medius S.A.?

W dniu 29.05.2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GR 16/20) otworzył postępowanie układowe spółki Kancelarii Medius S.A. (numer KRS: 397680), adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków (dalej: „Dłużnik” lub „Emitent”).

2. Który Sędzia pełni funkcję Sędziego-komisarza w niniejszym postępowaniu? Pod jaką sygnaturą akt jest prowadzone postępowanie układowe?

Sędzią – Komisarzem został wyznaczony SSR Bartosz Suchmiel. Postępowanie układowe jest prowadzone pod sygnaturą akt: VIII GRu 1/20 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

3. Kto pełni funkcję Nadzorcy sądowego?

Nadzorcą Sądowym została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (numer KRS: 591282).

4. Jak wygląda ramowy przebieg postępowania układowego?

W pierwszej kolejności, Nadzorca Sądowy sporządza i przedkłada Sędziemu – Komisarzowi:

  1. plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Dłużnika;
  2. spis wierzytelności.

Następnie, Sędzia – Komisarz po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności wyznacza termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem.

O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Sądowy zawiadamia Kuratora oraz wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów (o ile propozycje układowe przewidują podział), informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli. Obligatariusze, którzy nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu (patrz pkt 9), nie otrzymają osobnego zawiadomienia o wyznaczonym terminie Zgromadzenia Wierzycieli – zawiadomienie zostanie doręczone wyłącznie Kuratorowi. Kurator po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, poinformuje o tym poprzez opublikowanie stosownego komunikatu na stronie https://alerion.pl/kurator/.

W razie przyjęcia układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, podlega on rozpoznaniu przez Sąd restrukturyzacyjny, który wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia układu. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu, Dłużnik przystąpi do wykonywania układu zgodnie z jego treścią. Terminy i warunki spłaty będą określone treścią przyjętego i zatwierdzonego układu.

5. Czy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta powinienem/ powinnam dokonać zgłoszenia wierzytelności z obligacji?

Nie, spis wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego jest sporządzany przez Nadzorcę Sądowego z urzędu na podstawie m.in. ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w rejestrach. Prawo restrukturyzacyjne nie przewiduje zgłoszeń wierzytelności.

6. W jaki sposób mogę sprawdzić czy zostałem ujęty w spisie wierzytelności zgodnie z wysokością przysługującej mi wierzytelności?

Na spisie wierzytelności obligatariusze nie są wymieniani z imienia i nazwiska lub firmy. Spis wierzytelności sporządzany w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec emitentów obligacji zawiera jedynie łączną sumę wierzytelności przypadających na daną serię obligacji.

7. Kiedy zostanie sporządzony spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych?

Zarówno spis wierzytelności, jak i spis wierzytelności spornych jest sporządzany przez Nadzorcę sądowego. Nadzorca obecnie pracuje nad przygotowaniem tych dokumentów. Kurator po uzyskaniu informacji o przedłożeniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych do akt sprawy, poinformuje o tym poprzez opublikowanie stosownego komunikatu na stronie https://alerion.pl/kurator/.

8. W jaki sposób Kurator reprezentuje prawa obligatariuszy?

Podstawowym zadaniem Kuratora jest zapewnienie, by kwota wierzytelności przysługujących obligatariuszom zamieszczona w spisie wierzytelności była jak najkorzystniejsza oraz by ujęta w spisie wartość zabezpieczeń dla obligacji zabezpieczonych była możliwie zbliżona do ich rzeczywistej wartości, jak również oddanie głosu w imieniu reprezentowanych obligatariuszy na Zgromadzeniu Wierzycieli w głosowaniu nad przyjęciem układu.

Kurator może również w razie potrzeby przeglądać księgi i dokumenty Dłużnika. Kurator może również wykonywać w toku postępowania inne czynności, do których uprawnienie przysługuje wierzycielom.

9. Czy jako obligatariusz mogę działać samodzielnie w postępowaniu restrukturyzacyjnym (wyłączyć się spod kurateli)?

Tak, obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez Sędziego-Komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. W tym celu należy złożyć wniosek do Sędziego – komisarza oraz dołączyć potwierdzenie przysługujących praw np. poprzez dołączenie świadectwa depozytowego/zaświadczenia. Obligatariusz dopuszczony do udziału w postępowaniu działa w nim samodzielnie (lub przez pełnomocnika) – w szczególności samodzielnie głosuje nad układem, może samodzielnie składać środki zaskarżenia itp. W imieniu wszystkich obligatariuszy, którzy nie zostaną dopuszczeni do samodzielnego udziału w postępowaniu, powyższe czynności wykonuje Kurator dla obligatariuszy.

10. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu (wyłączenie spod kurateli)?

Stosowny wniosek należy skierować do Sędziego – Komisarza – składając osobiście na biurze podawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków) lub listownie na adres:

SSR Bartosz Suchmiel

Sędzia – Komisarz

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Stosownie do art. 363 ust. 1 zd. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Sędzia – Komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. Prawa z obligacji można wykazać przykładowo załączając do wniosku oryginał świadectwa lub zaświadczenia depozytowego.

11. Posiadane przeze mnie obligacje zostały zabezpieczone rzeczowo (przykładowo – poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego). Czy mogę zwrócić się do Kuratora o podjęcie działań zmierzających do egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia?

Kurator został ustanowiony jedynie do reprezentacji praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wszelkie działania związane z ewentualną egzekucją z przedmiotu zabezpieczenia pozostają poza sferą postępowania restrukturyzacyjnego i mogą być podejmowane przez ustanowionych administratorów zabezpieczeń.

12. Czy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zostały przedłożone propozycje układowe? W jakich terminach i w jakiej wysokości może zostać spłacona przysługująca mi wierzytelność?

Dłużnik składając wniosek o otwarcie postępowania układowego przedłożył następujące propozycje układowe: Propozycje układowe Medius

Nie jest wykluczone, że w toku postępowania Dłużnik zmodyfikuje przedłożone propozycje układowe.

Możliwe jest również złożenie konkurencyjnych propozycji układowych przez Nadzorcę Sądowego, Radę Wierzycieli lub wierzyciela lub wierzycieli dysponujących łącznie co najmniej 30 % sumy wierzytelności. W takim wypadku wszystkie złożone propozycje układowe są poddawane pod głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli, a za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności.

W razie zmiany lub złożenia nowych propozycji układowych, Kurator poinformuje o tym obligatariuszy poprzez publikację stosownego komunikatu.